Tulevaisuuden maailma on ihanan haasteellinen! Se on alati muuttuva, sisältää runsaasti epävarmuustekijöitä, on monikulttuurinen ja moniulotteinen. Yritysten ja alueiden kilpailukyvyn kehittäminen tässä toimintaympäristössä edellyttääkin täysin uusia työkaluja. Työkaluja, jotka eivät enää noudata perinteisiä sektoraalisia tai maantieteellisiä rajoja, eivät ole ylhäältä-alas johdettuja, eivätkä aina noudata akateemisia tarkkaan harkittuja lokeroja. Tällainen työkalu voi hyvinkin olla maailmalla paljon käytössä oleva klusterimainen toimintatapa.

 

Yksistään Euroopassa meillä on yli 23 miljoonaa mikroyritystä ja Suomessakin näitä yrityksiä on lähes 200 000 sivutoimiset mukaanlukien. Mikroyrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, jotka työllistävät alle kymmenen ihmistä. Useat näistä yrityksistä on perheyrityksiä tai ystävien kesken perustettuja. Mikroyrityksille on tyypillistä into ja palo omaan tuotteeseen tai palveluun, innovatiivinen toimintatapa ja strateginen ketteryys. Useat mikroyritykset haluavat kasvaa ja kansainvälistyä, mutta suurimpana huolena on ”yksinäisyyden tunne” maailmalla ja rahoituksen puute. Klusterimainen toimintamalli tuo yrityksille laajemman viitekehyksen, jossa tuotteet ja palvelut täydentävät toisiaan. Tämä luo turvatumman kansainvälistymisen prosessin. Malli tuo poikkeuksetta myös sijoittajien kiinnostuksen, kun kyse ei ole vain yhden liiketoiminnan rahoittamisesta vaan liiketoimintaryppään rahoittamisesta, jolloin sijoitetun pääoman tuotto on todennäköisempää.

Yhdysvaltalainen tohtori ja tutkija Stuart Rosenfeld, joka on perustaja ja rehtori Regional Technology Strategies tutkimuslaitoksessa on tehnyt pienten yritysten ja alueiden kanssa yhteistyötä elämänsä neljä vuosikymmentä eri puolilla maailmaa on sitä mieltä, että pienuus voi olla valttia, kun se oikein kanavoidaan ja pienuuden ekonomia voi luoda maailmankuuluja klustereita. Moniulotteinen ja verkostomainen klusteritoiminta kiihdyttää liiketoimintaa. Pienet yritykset pienellä paikkakunnalla ovat monesti nousseet maailman johtaviksi alueiksi mitä erikoisimmilla tuotteilla ja palveluilla.

Maailmanmaineeseen nousseita tuotteita tai palveluita voivat olla valaat ja valaan pyynti ja tutkimus, sukat, tuolit, käsityötuotteet, monot tai jopa ruoho!

Yhteistä maailmanmaineeseen, joskus varsin lyhyessäkin ajassa nousseille yrityksille, on klusterimaisen toimintamallin hyödyntäminen, joka on lisännyt työllisyyttä, kasvattanut kansainvälisen tuloksekkaan liiketoiminnan ja samalla kehittänyt koko alueen ekosysteemiä, lisännyt alueen houkuttelevuutta sijoittajien silmissä ja siten vahvistanut yrityksen ja alueen kilpailukykyä.

 

  Tutkimusten mukaan jopa 55-85% kaikista verkostomaisista toimintatavoista epäonnistuu heikon luottamuksen ja murenevan sosiaalisen pääoman takia.”

 

Kaikki yritykset tai alueet, jotka ovat hyödyntäneet klusterimaista toimintamallia eivät kuitenkaan ole menestyneet. Miksi? Poikkeuksetta taustalla syyt löytyvät heikosta toiminta- ja johtamiskulttuurista. Tutkimusten mukaan jopa 55-85% kaikista verkostomaisista toimintatavoista epäonnistuu heikon luottamuksen ja murenevan sosiaalisen pääoman takia. Keskeistä klusterimaisen toimintatavan onnistumiselle ei ole vain itse prosessin hahmottaminen, vaan tärkeää on paneutua luomaan ensin vahva luottamus eri toimijoiden välille, jotta vahva sosiaalinen pääoma mahdollista tukevan perustan klusteriaihion menestyksekkäälle etenemiselle. Klusteri viitekehyksessä olevilta johtajilta ja partnereilta edellytetäänkin toisia kunnioittavaa käytöstä, kykyä toimia rintarinnan myös kilpailijan kanssa aihion edetessä, vaikka paikallisesti kilpailtaisiin voimakkaastikin sekä viisautta nähdä maailman tarjoamat mahdollisuudet. Klusterit eivät ole riidanhaluisille tarkoitettu viitekehys, vaan edellyttää vastuullisesti ja viisaasti toimivia ihmisiä. Jos olet tällainen yrittäjä, haluat kasvaa ja miellät toimintamallin edut, ryhdy rohkeasti toimeen, menestys odottaa sinua!